Tilbake

Tverrfaglig samhandling

Med tverrfaglig samhandling får tjenestene bedre og mer oversikt over hverandres arbeidsoppgaver og område, og vil da bli bedre til å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølgingen blir mer helhetlig og sammenhengende.

Alle samhandling rund et barn/ungdom forutsetter samtykke av foresatte eller part i sak. Noen ganger er samtykke fra barnet selv nok, basert på alder.

Samarbeidsmøte

Når det er avdekkes behov for tiltak rundt et barn/ ungdom/ familie inviterer ansatte fra tjenesten (Stafettholderen) til et samarbeidsmøte

Tiltak som blir sett i gang blir  registrert og evaluerte i en digital stafettlogg. Stafettholderen (altså tjenesten) har ansvar for denne registreringen. Barnet og foresatte har tilgang til stafettloggen og kan gi de involverte tilgang etter samtykke.

Dersom det er behov for å avklare om det er andre fagpersoner som er aktuelle inn i samarbeidet, inviterer stafettholder, foresatte og barnet inn til et eget møte for avklaring.

Ressursteam i barnehager og skoler

Ressursteam er sammensatt med ulike fagpersoner fra helsestasjon, PPT, barneverntjenesten og barnehage/skole.  Antall fagpersoner kan være varierende. Tverrfaglig drøfting er knyttet til konkrete barn/unge enten anonymt, med samtykke og eller at foresatte og barn/unge delta. Drøfting av sak skjer i henhold til reglene for taushetsplikt.


I møte legges  fram sak og de ulike aktørene opplyser om sin kunnskap rundt problemstillingen og hva de evt. kan bidra med.
Tiltak som blir sett i gang blir  registrerte og evaluerte i i stafettloggen.

Møtene avholdes tilknyttet til barnehager og skoler. Ressursteam har faste møte.

Formålet:
Hensikten med ressursteam er å gi hjelp og veiledning, samt sette inn gode tiltak til barn, unge og deres familier som er i en vanskelig livssituasjon på et tidligst mulig tidspunkt. Ressursteamet  skal sikre at det er gode rutiner rundt oppfølging av barn, unge og familier.

Ansvarsgruppemøte

For barn, ungdom, og familie som har  behov for langvarige og koordinerte tjenester  kan det opprettes ansvarsgruppe.

Stafettholderansvaret overføres enten til barneverntjenesten eller en koordinator jfr helse- og omsorgstjenesteloven. Stafettholderen eller koordinator leder møter og er også ansvarlig for å tilby og følge opp individuell plan.

Her kan du lese om Salangen kommune sitt tjenestetilbud ovenfor målgruppen; barn, unge, gravide og foreldre.

Her kan du lese litt om metoder og tiltak tjenesteapparatet kan tilby ved behov.