Tilbake

Rutiner og verktøy

Risikoutsatte barn og unge skal identifiseres så tidlig som mulig. Tidlig innsats begrepet bygger på at tiltak skal settes i gang, med en gang barn eller unge har behov for det. Det kan være når som helst, både i barnehage og skole. Målet er at barn og unge som har behov for systematisk og langsiktig oppfølging, får det til rett tid og så lenge behovet er tilstede.

Formålet med tidlig innsats er å forebygge negativ utvikling av samspill- og atferdsproblemer, fysisk – og psykisk helseutfordringer, drop-out fra skole, unge uføre, rusmiddelmisbruk, og andre former for skjevutvikling.

Salangen kommune har en egen digital handlingsveileder med tilhørende verktøy som ansatte i kommunen kan ta i bruk når en arbeider med barn og unge. Målet er at handlingsveilederen skal være med å legge tilrette for rett hjelp til rett tid, tidlig foreldreinvolvering, og at barnet sin stemme skal komme frem i prosessen.

Salangen kommune sine rutiner og verktøy på individnivå finner du i handlingsveilederen.