Tilbake

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning innebærer at brukeren blir sett på som en likeverdig part i samtaler og beslutninger som omhandler dem. Det viktigste i møtet er god kommunikasjon, der alle innvolverte parter er åpne og lydhøre for hverandre.

Når brukeren trenger hjelp til å mestre hverdagen er det noen få, men viktige element å huske på, slik at hjelper og bruker kan komme frem til den beste løsningen.

Det kan være:

  • å bli tatt på alvor
  • å bli behandlet med respekt
  • å føle tillit og trygghet
  • å få hjelp når behovet er tilstede

På tjenestenivå legges det tilrette for brukermedvirkning på følgende måte:

  • Elevråd
  • Foreldreutvalg
  • Elevundersøkelser
  • Foreldremøter i barnehage og skole
  • Ungdata undersøkelsen
  • Andre brukerundersøkelser