Tilbake

Tverrfaglige møtearenaer

TEFBUS

Tverretatelig forum for barn og unge i Salangen kommune (TEFBUS), viser til at forumet er tverretatelig rettet mot barn og unge i kommunen. TEFBUS ønsker å samordne, benytte og utvikle hverandres kompetanse i arbeid med målgruppen. Videre skal forumet være en drøftingsarena for ulike utfordringer som er knyttet mot barn og unge, der det skal satses på egne områder ihht årshjul. TEFBUS kan også ta saker opp til politisk behandling, og fungere som en referansegruppe i kommunens prosjekter opp mot målgruppen. Deltakende avdelinger i TEFBUS kan være; PPT, barnehage, barneverntjenesten, skole, helsestasjon, folkehelsekoordinator, psykisk helse/rusarbeid m.m

Arbeidsutvalget for politirådet

Faste representanter i arbeidsutvalgene:

  • Politikontakt
  • Rektorene ved de største skolene
  • Leder av barnevernet
  • Rus og psykiatritjenesten
  • Skolehelsetjenesten

Ved behov kan andre funksjoner bli innkalt til å diskutere en konkret sak eller til et helt møte.

Møteformen bruker i hovedsak tid på konkrete utfordringer og avklaringer av konkrete tiltak. Som et ledd i dette arbeidet skal politiet til hvert møte legge frem oppdatert statistikk og etterretningsinformasjon, samt si noe om forventet utvikling. Denne kunnskapen brukes så som grunnlag for diskusjon rundt hva som er utfordringer og hvilke tiltak som skal iverksettes, herunder ansvarsfordeling.

Flyktningforum

Forumet er et tverrsektorielt og tverrfaglig rettet mot arbeidet rundt flyktninger- og asylsøkere i Salangen kommune. Formet arbeider for å effektivisere, samordne, bruke og utvikle ansattes kompetanse i arbeidet med målgruppen. Forumet er representert med avdelinger som Sjøvegan Asylmottak, Bosettingtjenesten, Helsestasjonen, Barne – og ungdompsykiatrisk poliklinikk, Lamo ungdomsenter, NAV, Astafjord barneverntjeneste, Vasshaug barnehage, og grunnskole.

Ressursgruppmøte

Tverrfaglige møter mellom barnehage og PPT, eller grunnskole og PPT.