Tilbake

Statlige føringer – for barn og unge

Det finnes en rekke lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer som regulerer og legg føringer for Salangen kommune sitt tjenestetilbud ovenfor barn og unge.

Lover

Forskrifter

En forskrift er kort fortalt en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i gyldig lov, og må ikke være motstridene andre lover.

Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lov og forskrifter

Statlige veiledere

Veiledere omtaler og beskriver fagområder på et generelt og overordnet nivå. En veileder kan inneholde en eller flere retningslinjer for håndtering av spesifikk problematikk innenfor et fagområde.