Tilbake

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om at brukere skal ha innflytelse ovenfor egen sak. Det kan være beslutningsprosesser og utforming av det tjenestetilbudet man mottar. En hver bruker har rett til medvirkning, og enhver offentlig tjeneste har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som tjenesteapparatet ikke kan velge å forholde seg til eller ikke. På kommunenivå ka brukerne og/eller brukerorganisasjonene være med på å skape best mulig vilkår for gode tjenester, forbedringsprosesser og kvalitetsforbedring.

I Salangen kommune arbeides det kontinuerlig for å legge til rette for best mulig brukermedvirkning på alle nivåer i modellen. Blant annet er den årlige rapporten; kommunebarometeret, en god indikator på hvordan kommunen driver de ulike offentlige tjenestene.