Tilbake

Kommunale føringer – for barn og unge

Salangen kommune har ett ønske om å ta i bruk en egnet modell i det daglige arbeidet rettet mot utsatte barn og unge. Det er et ønske om å styrke det tverrfaglige samarbeidet knyttet til alle forhold som berører barn og unge. Kommunen har sett på modellen BTI «Bedre tverrfaglig innsats», og vurdert at dette kan være en god modell for kommunen, med tanke på bedre systematisk identifikasjon og oppfølging av målgruppen; utsatte barn, gravide og unge foreldre.

BTI skal bidra til å fremme tidlig innsats ovenfor målgruppen, og bedre samhandlingen mellom de ulike tjenestene som arbeider med barn, unge, og foreldre. Målet er å gi nødvendig og samordnet hjelp tidligst mulig.

Gå direkte til BTI-handlingsveileder

Helse og omsorgsplan

«Salangen kommune sprenger grenser»
er kommunens visjon, og verdiene er sprek,
romslig og fremtidsrettet.
Å være “sprek, romslig og fremtidsrettet” i
et tjenesteytingsperspektiv i helse- og
omsorgstjenesten innebærer å tenke nytt, ta i bruk
nye metoder og teknologi og være innovativ og
kreativ både på system- og individnivå. Det
innebærer tjenesteyting med individtilpassede
løsninger som er ressursbesparende og effektive,
som sikrer brukermedvirkning og mestring, gir
pårørendestøtte, involverer familie og frivillige, gir
mulighet til aktivitet og kulturelle opplevelser og
sikrer sosial kontakt med andre. På den måten kan
vi “sprenge grenser” og legge til rette for at alle
innbyggerne i fremtiden tar ansvar for egen helse
og samtidig sikres gode helse- og omsorgstjenester
i Salangen kommune (Kilde: Helse og omsorgsplan, Salangen Kommune).